Veilig & verantwoord productieproces

Productveiligheid

Bugs bezitten unieke voeding– en milieueigenschappen om in Nederland als voedsel te dienen. Er zijn verschillende soorten zoals sprinkhanen en meelwormen, die goed kunnen worden gekweekt. Om de voedselveiligheid te waarborgen legt de overheid de verplichting neer bij de kwekers en de groothandel om de herkomst van de insecten aantoonbaar te maken. Hierbij worden de kwekers verplicht om zich aan regels en procedures te houden die de zekerheid en veiligheid van het Bugsproduct garanderen. Zo wordt alles ondernomen om de proces– en kwaliteitsbewaking te waarborgen.

Zijn de producten van Bugs voedselveilig en geschikt voor menselijke consumptie?

De Bugs producten worden gekweekt volgens de normen van de General Food Law, de kwekers van Bugs hebben het afgelopen jaar hun productieproces zo ingericht dat deze voldoet aan de normen van deze wetgeving. Regels die opgelegd worden aan ons product hebben bijvoorbeeld betrekking op het voer voor de insecten en op de hygiëneregels die toegepast worden tijdens het kweekproces en bij de verwerking van de insecten. In Bugs hebben de kwekers en de groothandel zich verenigd en deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er nu in Nederland insecten verkrijgbaar zijn die veilig zijn voor menselijke consumptie.

Het kweekproces van Bugs

Insecten worden gekweekt in gesloten kweekruimten (in een nagebootst natuurlijk habitat), die klimatologisch zijn ingericht. De voeding van onze Bugs bestaat uit uitsluitend natuurlijke en plantaardige producten, welke van Nederlandse bedrijven betrokken worden.

Bugs en het milieu

Het eten van Bugs heeft voordelen voor het milieu boven het eten van vlees, de drie hoofdpunten hierbij zijn ruimte, een efficiënte omzetting van voer naar vlees en minder uitstoot van broeikasgassen.

Bij een groeiende wereldbevolking en de grotere vraag naar vlees in landen als China en India wordt verwacht dat de consumptie van vleesproducten tot 2050 zal verdubbelen. Echter, nu al neemt veeteelt 70% van het mondiale landbouwareaal in. Er kan dus in de toekomst niet langer aan de groeiende vraag naar conventioneel vlees worden voldaan. Van het ontboste gebied van de Amazone is bijvoorbeeld drie kwart van de oppervlakte bestemd voor vleesproductie. Gangbaar geproduceerd vlees heeft ook een hoge milieubelasting door de uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is verantwoordelijk voor 18% van alle broeikasgassen in de wereld en daarmee omvangrijker dan de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer.

Voor het kweken onze Bugs gelden de volgende milieuvriendelijke aspecten:
1. Ruimte: Wereldwijd is voor vleesproductie 70 procent van alle landbouwgebieden nodig. Door toename van de wereldbevolking en de stijgende vraag naar vlees in met name landen als China en India ontstaat een onmogelijke situatie. Met het kweken van eetbare insecten wordt de druk op beschikbare landbouwgronden verlaagd, omdat er een veel beperkter landbouwareaal nodig is.
2. Efficiënte omzetting van voer naar vlees. Doordat insecten koudbloedig zijn zetten zij geen voedsel om in warmte, daarom is er dan ook minder voer nodig bij de kweek van insecten. Zo is voor een kilo rundvlees 10 kilo veevoer nodig, voor een kilo kippenvlees 4 kilo en voor een kilo rupsen 3 kilo. Hierdoor zijn er dus ook minder mestproblemen.
3. Minder uitstoot van broeikasgassen. Gangbaar geproduceerd vlees heeft een hoge milieubelasting door de uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is verantwoordelijk voor 18% van alle broeikasgassen in de wereld en daarmee omvangrijker dan de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer. Tevens is de veeteelt de oorzaak van verzuring van het milieu door de uitstoot van ammoniak. Bij de productie van insecten is de uitstoot van broeikasgassen veel geringer.

Naar verwachting zal in de toekomst niet langer aan de groeiende vraag van conventioneel vlees kunnen worden voldaan. Met de verwachte groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande steeds grotere vraag naar vleesproducten in landen zoals India en China zal de consumptie hiervan tot 2050 verdubbelen.